Die Hex vun Metternich

Endlich es et esu wigg!

Opjepasst un hinjehürt! Hee jitt et jet op de Uhre! Uns Hürspill es fäädig. Mir han 13 Lück versammelt jehat, de ware nit bang üch de Pläsier zu maache, en ungerhaldsam Jeschicht einzuspreche un met Jeräusche zu ungermole. Jeschrevve hätt dat Stück der Sperling Rolf, erusjejevve es et vum Plausus Verlag in Bonn. Ävver mir han et selvs noch övverarbeitet. Unse Experte för de Technik es der Klünter Chris vum Bildungswerk Ööskerche met singer Medienwerkstatt.
Vill Spass domit!

Un wer jetz Lust kritt, bei sujet ens metzumaache, der soll sich bei uns melde dun!